Nasza oferta

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych, audyt finansowy

 • Badanie jednostkowych rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych
 • Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Przegląd rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych
 • Usługi atestacyjne z zakresu doradztwa lub zarządzania wymagające posiadania wiedzy z zakresu rewizji finansowej

Nadzór ksiąg rachunkowych

 • Kontrola dokumentacji księgowej pod kątem formalnym i rachunkowym
 • Weryfikacja i ocena systemu kontroli wewnętrznej w Firmie
 • Nadzór nad księgowością prowadzoną u Klienta
 • Doradztwo księgowe i rachunkowe
 • Weryfikacja i przegląd danych finansowych przedsiębiorstwa

Audyty podatkowe, doradztwo podatkowe

 • Przeprowadzanie audytów podatkowych
 • Doradztwo podatkowe
 • Identyfikacja ryzyk podatkowych

Audyty projektów finansowanych ze środków UE oraz finansowanych z Budżetu Państwa.

 • Badanie dokumentacji dotyczącej projektu
 • Badanie poniesionych wydatków
 • Badanie kwalifikowalności poniesionych wydatków, sposobu ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym, zgodności kwot wynikających z wniosku o płatność z zapisami księgowymi
 • Badanie sposobu monitorowania projektu, raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań
 • Badanie stosowania zasad dotyczących promocji i reklamy projektu
 • Badanie poprawności stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Badanie sposobu archiwizowania dokumentów

badania planów zgodnie z KSH

 • Badanie planu przekształcenia
 • Badanie planów podziału i połączenia spółek
 • Badanie sprawozdania założycieli zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych

Due Dilligence prawne i podatkowe

 • Przeprowadzenie badania due dilligence na potrzeby zakupu udziałów, połączeń, czy też przejęć spółek

Consulting

 • Analiza opłacalności prowadzonych i planowanych projektów
 • Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa i inne usługi
 • Doradztwo przy tworzeniu procedur i instrukcji związanych z finansami
 • Pomoc w opracowaniu i wdrożeniu procedur kontroli wewnętrznej
 • Przegląd procesów pod kątem ich zgodności z przepisami

Outsourcing usług księgowych

 • Usługi księgowe
 • Rozliczenia podatkowe
 • Pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont
 • Doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji VAT

Outsourcing usług kadrowych i płacowych

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych
 • Opracowywanie regulaminów związanych ze stosunkiem pracy: regulamin pracy, wynagrodzeń, ZFŚS
 • Bieżące doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych, w tym także w zakresie obowiązków pracodawcy
 • Wynikających z przepisów o BHP, ZFŚS, PFRON oraz kodeksu pracy
 • Monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem
 • Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych dla różnych rodzajów zatrudnienia, w tym dla cudzoziemców
 • Obsługę rachunków do umów cywilno-prawnych
 • Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Przygotowywanie przelewów z wynagrodzeniami
 • Obsługę kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT, dostarczanie do właściwych urzędów skarbowych, pracowników i kierownictwa Klienta
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PFRON